f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ค้นหา
ลำดับ ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1 แผนที่ แผนที่แนะนำเส้นทางประเทศไทย
2 พรบ. พระราชบัญญัติทางหลวง
3 พรบ. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4 ข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ การกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก
5 ข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ การขออนุญาตยานพาหนะเดินบนทางหลวง
6 ประกาศ ประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนด (ฉบับที่ 1)
7 ประกาศ ประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนด (ฉบับที่ 2)
8 เอกสาร/ขั้นตอน เอกสารประกอบการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวง
9 เอกสาร/ขั้นตอน ขั้นตอนในการขออนุญาตสำหรับการขนย้ายเครื่องจักร
10 ประกาศ รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565
11 ประกาศ รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566
12 ประกาศ ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
13 ประกาศ แบนเนอร์ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์