f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 14/02/2567 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมใจแต่งผ้าไทย ในวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ภูมิปัญญาของไทย
2 25/01/2567 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีสักการะศาลพระพรหม, ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน
3 19/01/2567 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมให้การต้อนรับ นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
4 09/01/2567 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 มอบหมายให้ นายนิคม เทพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษา ให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566
5 27/07/2566 นายอภิชาติ อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ, พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ถวายเทียนพรรษา และเครื่องสักการะเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาล เข้าพรรษาประจำปี 2566
6 25/07/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ, พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
7 12/06/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาเลขที่ พช.2/18/2566 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
8 28/04/2566 นายธานินทร์ ริรัตนพงษ์ วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและ วางโครงการก่อสร้าง ประธานการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงาน (งวดที่ 8) ตามสัญญาเลขที่ สท.2/32/2564
9 24/04/2566 นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา ประธานการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงาน (งวดที่ 8) ตามสัญญาเลขที่ สท.2/16/2564
10 01/03/2566 พร้อมด้วย นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงาน (งวดที่ 7) ตามสัญญาเลขที่ สท.2/16/2564 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225
11 19/01/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ให้การต้อนรับ นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
12 04/01/2566 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าพบและร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 แด่ นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
13 28/12/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ในวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย
14 27/12/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1 และ ดร.พฤทธิพงศ์ สิงหติราช รส.ทล.6.2 เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาพร้อมใบเกียรติบัตร ให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565
15 27/12/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566