f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 15/03/2567 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เป็นประธานในการประชุม การใช้งานระบบ E-Service สำหรับการจัดการการเข้าถึงบนทางหลวง ในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
2 19/02/2567 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีงานปรับปรุงคุณภาพ ชั้นทางเดิมชนิดในที่ Pavement In-Place Recycling ให้เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม
3 15/02/2567 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม การประกวดนวัตกรรมของสำนักงาน ทางหลวงที่ 6
4 29/01/2567 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม ประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 1/2567) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงาน ของแขวงทางหลวงในสังกัด
5 18/12/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายนิคม เทพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการสัมมนา ผู้บริหารกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
6 31/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม (ครั้งที่ 5/2565) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม
7 05/09/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
8 22/08/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม การนำเสนอข้อมูลและสาธิตระบบสารสนเทศบริหารบำรุงรักษาสะพาน (BMMS)
9 18/08/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม (ครั้งที่ 4/2566) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด
10 18/08/2566 นายพฤทธิพงศ์ สิงหติราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ การจัดทำ Checklist ผลทดสอบ
11 28/06/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมสังเกตการณ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารความปลอดภัยในพื้นที่งานบำรุงรักษาทางหลวง (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 16 สำหรับหมวดทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
12 27/06/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารความปลอดภัยในพื้นที่งานบำรุงรักษาทางหลวง (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ 16 สำหรับหมวดทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
13 19/06/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุม เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting
14 07/06/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 3/2566) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด
15 07/06/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง