f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 31/07/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม (ครั้งที่ 1/2563) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด
2 30/07/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ 1.การขาดแคลนบุคลากรพนักงานเครื่องกล, พนักงานขับ และพนักงานควบคุมเครื่องจักร 2.การแก้ไขแบบ และแก้ไขสัญญา โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม
3 30/06/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
4 24/06/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมประชุม หารือ ติดตามผลการดำเนินงานของเขตแขวง, ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้าง และผลสรุปการเบิกจ่าย ประจำปี 2563
5 16/06/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายการทำงานให้กับหน่วยงาน และแขวงทางหลวงในสังกัด
6 08/05/2563 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1 รักษาราชการแทน ผส.ทล.6 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมทางหลวง ผ่าน Application Zoom จากห้องประชุมมนัส คอวนิช กรุงเทพฯ มายังส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
7 08/05/2563 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1 รักษาราชการแทน ผส.ทล.6 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมทางหลวง ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมมนัส คอวนิช กรุงเทพฯ มายังส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
8 27/12/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุมรับฟังนโยบายการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
9 18/12/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย และนายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุม เพื่อติดตามผลการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี อาคารพหลโยธิน กรุงเทพฯ
10 13/12/2562 นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
11 26/11/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน (ครั้งที่ 11/2562) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
12 26/11/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานของ ส่วน/ฝ่าย/งาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ครั้งที่ 11/2562)
13 25/10/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม (ครั้งที่ 10/2562) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
14 25/10/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานของ ส่วน/ฝ่าย/งาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ครั้งที่ 10/2562)
15 15/10/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทางหลวง