f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาเลขที่ ลย.2/26/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.21+100 - กม.25+900
ลงวันที่ 28/09/2563

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาเลขที่ ลย.2/26/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนา ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.21+100 - กม.25+900


'