f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 3 ตามสัญญาเลขที่ พช.1/8/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.335+870 - กม.336+000
ลงวันที่ 28/09/2563

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 3 ตามสัญญาเลขที่ พช.1/8/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 งานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.335+870 - กม.336+000


'