f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายสอาด ประจันพล ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายสอาด ประจันพล ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อการบันทึก PO บส.01 และ บส.04 ในสัญญาที่มีงวดงานเบิกจ่ายไม่แน่นอน ณ ห้องประชุม แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
ลงวันที่ 05/11/2563

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายสอาด ประจันพล ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อการบันทึก PO บส.01 และ บส.04 ในสัญญาที่มีงวดงานเบิกจ่ายไม่แน่นอน ณ ห้องประชุม แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู


'