f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน (งวดที่ 2) งวดสุดท้าย โครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.335+870 - กม.336+000
ลงวันที่ 23/11/2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน (งวดที่ 2) งวดสุดท้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ พช.1/8/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 งานจ้างเหมาทำการ โครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.335+870 - กม.336+000


'