f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาพร้อมใบเกียรติบัตรให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
ลงวันที่ 24/12/2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย ดร.พฤทธิพงศ์ สิงหติราช รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาพร้อมใบเกียรติบัตรให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'