f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ลย.2/41/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ลย.2/41/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.85+200 - กม.88+650 และงานตามสัญญาจ้างเลขที่ ลย.2/22/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
ลงวันที่ 03/03/2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายอมรเทพ ภักสุธีโกศล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ลย.2/41/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.85+200 - กม.88+650 และงานตามสัญญาจ้างเลขที่ ลย.2/22/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.71+150 - กม.73+400


'