f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ 1.แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2.แนวทางการจัดทำแผนรายประมาณการ
ลงวันที่ 22/03/2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ 1.แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2.แนวทางการจัดทำแผนรายประมาณการ โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.พฤทธิพงศ์ สิงหติราช รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6.2, แขวงทางหลวงในสังกัด, ข้าราชการ, และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)


'