f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจประเมินฯ หมวดทางหลวงด่านซ้าย
ลงวันที่ 30/05/2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2562 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินฯ หมวดทางหลวงด่านซ้าย ซึ่งเป็นหมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เพื่อคัดเลือกหมวดทางหลวง ระดับดี และดีเด่น ประจำปี 2562


'