f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 มอบหมายให้ ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ
ลงวันที่ 19/08/2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 มอบหมายให้ ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ ภายใต้ “โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (แปลงนาเกษตรอินทรีย์) ภายในเรือนจำชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์


'