f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเตรียมการจัดอบรมจิตอาสาพัฒนา โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., ประชุมกองทุนสวัสดิการสังคมสำนักงานทางหลวงที่ 6 และแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
ลงวันที่ 03/10/2562

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเตรียมการจัดอบรมจิตอาสาพัฒนา โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., ประชุมกองทุนสวัสดิการสังคมสำนักงานทางหลวงที่ 6 และแขวงทางหลวงในสังกัดฯ โดยมี นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย, นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6, แขวงทางหลวงในสังกัดฯ, คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'