f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ครั้งที่ 10/2562)
ลงวันที่ 04/11/2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ครั้งที่ 10/2562) เพื่อร่วมหารือข้อราชการ รับทราบ ติดตามนโยบาย และภารกิจสำคัญของจังหวัด โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายสาคร รุ่งเรือง, นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมประชุม ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)


'