f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ลงวันที่ 13/12/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการงาน และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล รวมถึงความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมี ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม, แขวงทางหลวงในสังกัดฯ, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'