f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษา
ลงวันที่ 09/01/2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาพร้อมใบเกียรติบัตรให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ กรมทางหลวง ประจำปี 2563 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'