f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.42+239-กม.46+235, กม.55+800-กม.56+630 และ กม.57 09/11/2563 คค06122(ม.2)/68/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
47 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ตอน 4 ระหว่าง กม.10+550-กม.14+200 10/11/2563 คค06122(ม.2)/16/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
48 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 3 ระหว่าง กม.32+820-กม.35+645 (RT.) 10/11/2563 คค06122(ม.2)/65/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
49 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.47+734-กม.49+700 10/11/2563 คค06122(ม.2)/17/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
50 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 2 ระหว่าง กม.29+815-กม.32+820 (RT.) 10/11/2563 คค06122(ม.2)/67/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
51 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.20+000-กม.22+500 10/11/2563 คค06122(ม.2)/66/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
52 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2314 ตอนหนองวัวซอ-กุดจับ ระหว่าง กม.2+540-กม.6+250 10/11/2563 คค06122(ม.2)/18/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
53 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.25+000-กม.26+125 และ กม.30+360-กม.31+500 09/11/2563 คค06122(ม.2)/20/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
54 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนทุ่งตาลเลียน-หนองแวง ระหว่าง กม.44+658-กม.48+248 10/11/2563 คค06122(ม.2)/64/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
55 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ ระหว่าง กม.21+700-กม.24+000 10/11/2563 คค06122(ม.2)/15/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
56 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภูทางหลวงหมายเลข 228 ตอนห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.51+050-กม.52+900 03/11/2563 คค06122(ม.2)/19/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
57 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2352 ตอนนาด่าน-สุวรรณคูหา ระหว่าง กม.1+๑๕0-กม.4+000 09/11/2563 คค06122(ม.2)/13/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
58 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนวังสะพุง-ตาวตาด ตอน 3 ระหว่าง กม.14+000-กม.18+100 11/11/2563 คค06122(ม.2)/47/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
59 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 21 ตอนภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.405+650-กม.408+300 10/11/2563 คค06122(ม.2)/78/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
60 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.336+980-กม.338+400, กม.339+400-กม.341+400 12/11/2563 คค06122(ม.2)/46/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 268 รายการ