f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนวังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.97+162-กม.98+430 12/11/2563 คค06122(ม.2)/76/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
62 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.351+390-กม.352+130, กม.361+160-กม.362+130 09/11/2563 คค06122(ม.2)/75/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
63 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.375+150-กม.375+950, กม.377+070-กม.377+200,กม.377+560-กม.378+130 09/11/2563 คค06122(ม.2)/51/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
64 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนสว่าง-ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.332+790-กม.335+435 11/11/2563 คค06122(ม.2)/44/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
65 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง งานก่อสร้างที่พักริมทาง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.304+067-กม.304+167 (LT.) 12/11/2563 คค06122(ม.2)/77/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
66 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนวังสะพุง-ตาวตาด ตอน 2 ระหว่าง กม.12+160-กม.13+090 12/11/2563 คค06122(ม.2)/74/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
67 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ตอน 2 ระหว่าง กม.351+005-กม.351+390 10/11/2563 คค06122(ม.2)/53/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
68 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ตอน 3 ระหว่าง กม.352+130-กม.352+525 10/11/2563 คค06122(ม.2)/54/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
69 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.346+840-กม.347+400 10/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
70 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนคีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.96+035-กม.96+100 09/11/2563 คค06122/พ.4/7/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
71 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนวังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.23+940-กม.24+950 09/11/2563 คค06122(ม.2)/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
72 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอนโคกมน-กกกะทอน ตอน 1 ระหว่าง กม.67+160-กม.67+210 22/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
73 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนตาวตาด-ตาดกลอย ระหว่าง กม.57+750-กม.57+805 22/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
74 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 24 รายการ 30/07/2563 550/งท/30/63/46 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
75 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000ลิตร 23/07/2563 550/35/63/127 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 268 รายการ