f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 19 รายการ 16/07/2563 550/งท/30/63/41 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
77 ซิอน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร 23/04/2563 550/35/63/086 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
78 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 1205 ตอนชนแดน-วังโป่ง ระหว่าง กม.16+950-กม.18+200 19/03/2563 คค06122(ม.2)/85/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
79 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนวังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.7+050-กม.7+800 27/03/2563 คค06122(ม.2)/89/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
80 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนตาดข่า-ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.15+575-กม.17+125 29/03/2563 คค06122(ม.2)/88/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
81 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนหนองไผ่-ซับพุทรา ตอน 1 ระหว่าง กม.3+360-กม.6+500 17/03/2563 คค06122/(ม.2)/84/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
82 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ ระหว่างกม.10+446-กม.14+500(RT) 23/03/2563 คค016122(ม.2)/81/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
83 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนวังพิกุล-ซับสมอทอด ระหว่าง กม.101+600-กม.102+466 18/03/2563 คค06122(ม.2)/86/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
84 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า ตอน 2 ระหว่าง กม.223+850-กม.225+800 17/03/2563 พช.1/46/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
85 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+400-กม.17+810 23/03/2563 คค06122(ม.2)/93/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
86 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ–หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.35+645-กม.37+545 (RT.) 29/03/2563 คค06122(ม.2)/94/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
87 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.70+285-กม.71+755 29/03/2563 คค06122(ม.2)/97/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
88 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.300+985-กม.310+410 (เป็นตอน ๆ) 23/03/2563 คค06122(ม.2)/91/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
89 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ตอน 1 ระหว่าง กม.286+288-กม.287+000 23/03/2563 คค06122(ม.2)/87/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
90 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.243+900-กม.248+275 RT. และ กม.247+000-กม.247+400 LT 16/03/2563 คค06122(ม.2)/82/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 268 รายการ