f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 2216 ตอนโคกมน -กกกะทอน ระหว่าง กม.19+650 - กม.22+650 21/09/2565 พช.1/7/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
32 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข21 ตอนหัวนา-สักหลง ตอน 2 ระหว่าง กม.269+500-กม.270+550 21/09/2565 คค06122(ม.2)/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
33 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ - ซับบอน ระหว่าง กม.57+400 - กม.63+800 19/09/2565 พช.2/18/25666 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
34 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนซับลังกา-แยกศรีเทพ ระหว่าง กม.21+950- กม.29+700 19/09/2565 คค06122(ม.2)/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
35 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนศรีเทพ-ซับสมอทอด ระหว่าง กม.121+475 - กม.125+250 20/09/2565 พช.2/17/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
36 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนสามแยกวังชมภู-ชนแดน ระหว่าง กม.16+300 - 18+700 20/09/2565 พช.2/9/2566 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
37 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2278 ตอนหัวนา-กกโอ ระหว่าง กม.9+000 - กม.18+135 20/09/2565 พช.1/16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
38 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-หัวนา ตอน 2 ระหว่าง กม.229+500-กม.231+125 RT. และ กม.231+775-กม.233+200 RT. 20/09/2565 พช.1/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
39 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 234 ตอนทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+500-กม.5+150 LT และกม.6+170- กม.8+600 LT. 20/09/2565 พช.1/4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
40 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.113+800- กม.124+500 15/09/2565 พช.1/15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
41 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.324+300- กม.324+400 05/08/2565 พช.1/44/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
42 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอนโคกมน-กกกะทอน ตอน 2 ระหว่าง กม.85+345-กม.85+735 02/02/2565 คค06122(ม.2)/22/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
43 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก-ซำมะคาว ระหว่าง กม.399+970-กม.400+100 21/01/2565 พช.1/38/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
44 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แยกอาเซียน-น้ำดุก ระหว่าง กม.355+830-กม.356+200 19/01/2565 พช.1/33/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
45 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอนวังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.8+470-กม.10+200,กม.13+715-กม.14+115 15/12/2564 คค06122(ม.2)/19/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 319 รายการ