f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 10/04/2563 550/42/63/071 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
17 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 9 รายการ 22/06/2563 คค06122/พ.4/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
18 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 12/05/2563 550/งท/30/63/30 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 550/งท/30/63/31 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
20 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 550/งท/30/63/29 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 550/งท/85/63/32 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
22 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/04/2563 550/งท/30/63/24 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
23 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 550/งท/30/63/21 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
24 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 15/04/2563 550/งท/30/63/25 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
25 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 13/04/2563 550/งท/30/63/20 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
26 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 1205 ตอนชนแดน-วังโป่ง ระหว่าง กม.16+950-กม.18+200 17/04/2563 คค06122(ม.2)/85/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
27 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนวังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.7+050-กม.7+800 17/04/2563 คค06122(ม.2)/89/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
28 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนตาดข่า-ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.15+575-กม.17+125 17/04/2563 คค06122(ม.2)/88/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
29 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนหนองไผ่-ซับพุทรา ตอน 1 ระหว่าง กม.3+360-กม.6+500 17/04/2563 คค06122/(ม.2)/84/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
30 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ ระหว่างกม.10+446-กม.14+500(RT) 14/04/2563 คค016122(ม.2)/81/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 329 รายการ