f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.109+300-กม.113+102 09/04/2563 คค06122(ม.2)/26/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
92 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ระหว่าง กม.26+000-กม.30+360 09/04/2563 คค06122(ม.2)/29/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
93 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ตอน 1 ระหว่าง กม.88+650-กม.90+071 09/04/2563 คค06122(ม.2)/25/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
94 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ระหว่าง กม.32+800-กม.34+325 08/04/2563 คค06122(ม.2)/22/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
95 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนนางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.0+025-กม.2+350 09/04/2563 พช.1/ 23 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
96 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนบ้านใหม่-นาด้วง ตอน 1 ระหว่าง กม.18+570-กม.22+085 09/04/2563 คค06122(ม.2)/39/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
97 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.59+550-กม.60+850 09/04/2563 คค06122(ม.2)/46/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
98 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 11/03/2563 คค06122/พ.4/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
99 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ระหว่าง กม.0+800-กม.1+800 และ กม.7+500-กม.8+500 31/03/2563 คค06122(ม.2)/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
100 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนหนองมะค่า-ศรีเทพน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.80+463-กม.81+849 31/03/2563 คค06122(ม.2)/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
101 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนคลองกระจัง-ศรีเทพ ระหว่าง กม.90+800-กม.94+550 31/03/2563 คค06122(ม.2)/14/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
102 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนซับสมอทอด-หนองไผ่ ระหว่าง กม.146+800-กม.148+800 31/03/2563 คค06122(ม.2)/16/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
103 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอนนาเฉลียง-ซับพุทรา ระหว่าง กม.11+300-กม.15+150 31/03/2563 คค06122(ม.2)/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
104 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า ตอน 1 ระหว่าง กม.222+000-กม.223+000 31/03/2563 พช.1/15/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
105 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม.336+680-กม.336+740 31/03/2563 พช.1/13/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 329 รายการ