f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.152+350-กม.155+238 14/12/2563 พช.1/30/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
92 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2372 ตอนวังบาล-ห้วยแล้ง ระหว่าง กม.3+900-กม.5+600 14/12/2563 พช.1/36/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
93 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก-สักหลง ระหว่าง กม.๙+๕๗๕ – กม.๑๐+545 14/12/2563 พช.1/33/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
94 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนสักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.275+735-กม.276+350 15/12/2563 พช.1/25/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
95 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2385 ตอนนายม-เพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.0+000-กม.1+500 09/12/2563 พช.1/39/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
96 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอนโคกมน-กก กะทอน ตอน 1 ระหว่าง กม.67+160-กม.67+210 07/12/2563 พช.1/23/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
97 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนตาวตาด-ตาดกลอย ระหว่าง กม.57+750-กม.57+805 07/12/2563 พช.1/14/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
98 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวง ทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.223+000-กม.223+850 14/12/2563 พช.1/35/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
99 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอาเซี่ยน ระหว่าง กม.321+612-กม.324+705, กม.339+065-กม.344+000 14/12/2563 พช.1/31/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
100 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2466 ตอนโคกหนองม่วง-หล่มสัก ระหว่าง กม.3+610-กม.5+186 14/12/2563 พช.1/29/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
101 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู พัฒนาทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.81+821-กม.84+350 14/12/2563 คค06122(ม.2)/69/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
102 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.42+239-กม.46+235, กม.55+800-กม.56+630 และ กม.57 14/12/2563 คค06122(ม.2)/68/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
103 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคำไฮ-หนองแวง ตอน 4 ระหว่าง กม.10+550-กม.14+200 09/12/2563 คค06122(ม.2)/16/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
104 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ตอน 3 ระหว่าง กม.32+820-กม.35+645 (RT.) 14/12/2563 คค06122(ม.2)/65/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
105 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.47+734-กม.49+700 09/12/2563 คค06122(ม.2)/17/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 482 รายการ