f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 550/งท/30/62/003 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
122 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 29/08/2562 550/งท/30/62/056 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
123 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 16/09/2562 550/งท/30/62/064 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
124 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 16/09/2562 550/งท/30/62/063 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
125 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 02/09/2562 550/งท/30/62/061 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
126 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 02/09/2562 550/งท/30/62/060 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
127 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 29/08/2562 550/งท/30/62/057 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
128 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 29/08/2562 550/งท/30/62/055 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
129 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนน 12 รายการ 17/09/2562 550/งท/30/62/067 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
130 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 31 รายการ 16/09/2562 550/งท/30/62/070 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
131 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 26/08/2562 550/20/62/199 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
132 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 12 นิ้ว 27/08/2562 550/20/62/200 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
133 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 27/08/2562 550/20/62/201 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
134 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 5 เครื่อง 27/08/2562 550/20/62/203 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
135 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก กระดาษ A 3 30/08/2562 550/20/62/204 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 121 ถึง 135 จาก 304 รายการ