f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 1205 ตอนชนแดน-วังโป่ง ระหว่าง กม.16+950-กม.18+200 09/04/2563 คค06122(ม.2)/85/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
92 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนวังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.7+050-กม.7+800 09/04/2563 คค06122(ม.2)/89/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
93 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนตาดข่า-ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.15+575-กม.17+125 09/04/2563 คค06122(ม.2)/88/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
94 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนหนองไผ่-ซับพุทรา ตอน 1 ระหว่าง กม.3+360-กม.6+500 09/04/2563 คค06122/(ม.2)/84/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
95 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ ระหว่างกม.10+446-กม.14+500(RT) 03/04/2563 คค016122(ม.2)/81/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
96 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนวังพิกุล-ซับสมอทอด ระหว่าง กม.101+600-กม.102+466 09/04/2563 คค06122(ม.2)/86/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
97 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า ตอน 2 ระหว่าง กม.223+850-กม.225+800 09/04/2563 พช.1/46/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
98 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+400-กม.17+810 09/04/2563 คค06122(ม.2)/93/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
99 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ–หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.35+645-กม.37+545 (RT.) 09/04/2563 คค06122(ม.2)/94/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
100 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.70+285-กม.71+755 10/04/2563 คค06122(ม.2)/97/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
101 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.300+985-กม.310+410 (เป็นตอน ๆ) 09/04/2563 คค06122(ม.2)/91/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
102 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.92+100-กม.95+725 09/04/2563 คค06122(ม.2)/90/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
103 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ตอน 1 ระหว่าง กม.286+288-กม.287+000 09/04/2563 คค06122(ม.2)/87/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
104 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.243+900-กม.248+275 RT. และ กม.247+000-กม.247+400 LT 09/04/2563 คค06122(ม.2)/82/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
105 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.5+176-กม.8+700 (เป็นช่วง ๆ) 09/04/2563 คค06122(ม.2)/95/63 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 275 รายการ