f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ห้องสารสนเทศ(สมาชิก)
ลงวันที่ 21/12/2563

สมาชิก 

  1. นางสาว ดวงทิพย์ แคสา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้างาน)
  2. นางสาว อนงค์ ขันคำ (นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ)
  3. นางวิไล เพชรเกิด (พนักงานพิมพ์ ส ๔)
  4. นางสาวนิตยา ทองสุข (พนักงานธุรการ)
  5. นางณันทรภร กิ่งคำ (พนักงานธุรการ)
  6. นางสาวณัฐชญา เกตุเยี่ยม (พนักงานโยธา)
  7. นางสาวรัตนรัตน์ ทุมมา (ลูกจ้างชั่วคราว)
  8. นายศุภกร บุญประเสริฐ (ลูกจ้างชั่วคราว)
  9. นางสาวธัญญารัตน์ บรรเทา (ลูกจ้างชั่วคราว)

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
26 ดาวน์โหลด

'