f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
ลงวันที่ 31/10/2561

วันที่ 25 กันยายน 2561 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของสำนักงานทางหลวงที่ 6 และแขวงทางหลวงในสังกัดฯ โดยมี ดร.สมบูรณ์ แก้มลมัย, นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6, แขวงทางหลวงในสังกัดฯ, คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'