f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.265+155-กม.266+460 11/04/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนสักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.288+550-กม.289+750 จ. เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 11/04/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.334+950-กม.335+585 11/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ ระหว่าง กม.12+925-กม.14+230 RT และ กม.18+700-กม.19+700 18/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญเรือง-นากลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.19+000-กม.21+000 18/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2314 ตอนหนองวัวซอ-กุดจับ ระหว่าง กม.0+700-กม.17+832 (เป็นช่วง ๆ) จ.อุดรธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 18/04/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.355+190-กม.355+250 18/04/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2352 ตอนนาด่าน-สุวรรณคูหา ระหว่าง กม.2+150-กม.2+225 18/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจร ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอนศรีบุญเรือง-ภูเวียง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+150-กม.2+730 18/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ ระหว่าง กม.82+562-กม.83+386 17/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.385+175-กม.387+420 และ กม.387+452-กม.389+370 17/04/2567 19,999,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนทุ่งตาลเลียน-หนองแวง ระหว่าง กม.39+952-กม.41+302 17/04/2567 10,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญเรือง-นากลาง ตอน 4 ระหว่าง กม.27+500 - 29+500 17/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 05/04/2567 6,277.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2(ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนเชียงคาน-ปากค่าน ตอน 2 ระหว่าง กม.42+000-กม.46+690 05/04/2567 16,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,061 รายการ