f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 13/12/2565 20,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 08/12/2565 6,411.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 23/11/2565 26,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหนมุนเร็ว (B 7) จำนวน 1,390 ลิตร 23/11/2565 49,914.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ จ้างย้ายสับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 23/11/2565 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ราย 08/12/2565 8,395.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ 23/11/2565 16,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 23/11/2565 12,284.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 23/11/2565 7,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 04/01/2566 7,797.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 03/01/2566 6,534.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 03/01/2566 7,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 13/12/2565 12,879.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 777 รายการ