f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.354+160 - กม.354+700 10/04/2567 23,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนตาดข่า - ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.19+620-กม.20+800 จ.เลย ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 10/04/2567 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานก่อสร้างทงหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ระหว่าง กม.94+450-กม.52+350 จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน 1 แ่หง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) 14/05/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา-สักหลง ระหว่าง กม.265+155-กม.266+460 11/04/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนสักหลง - กกกะทอน ระหว่าง กม.288+550-กม.289+750 จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 11/04/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.17+875-กม.19+700 จ.เลย ของแขวทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 09/04/2567 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา-แยกศรีเทพ ระหว่าง กม.15+250-กม.19+000 จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) 08/05/2567 45,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1205 ตอนชนแดน-วังโป่ง ระหว่าง กม.20+250-กม.21+500 จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน 1 แ่ห่ง ของแขวงทางหลวงที่ 2 (บึงสามพัน) 10/05/2567 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.78+220-กม.80+325 จ.เลย ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 09/04/2567 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2326 ตอนเพชรบูรณ์ - ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.1+940 - กม.3+815 จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 14/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.334+950-กม.335+585 09/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2326 ตอนเพชรบูรณ์-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.5+990-กม.7+550 และ กม.9+560-กม.10+330 จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 14/05/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 2012 ตอนบ้านสามแยก-วิเชียรบุรี ระหว่าง กม.6+700 - กม.7+200 จ.เพชรบูร๊ ปริมาณงาน 1 แห่ง ของแขวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) 14/05/2567 21,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.64+875-กม.70+875 จ.เลย ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 09/04/2567 80,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/03/2567 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,110 รายการ