f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง 01/11/2566 24,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 05/02/2567 8,839.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 05/02/2567 14,715.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 02/02/2567 14,745.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 8,000 ลิตร 13/02/2567 241,306.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 31/01/2567 9,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 19/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 18/01/2567 6,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 18/01/2567 12,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/01/2567 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/01/2567 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 06/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 12/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 25/01/2567 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 08/01/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 979 รายการ