f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน (ครั้งที่ 11/2561) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน (ครั้งที่ 11/2561) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ โดยมีนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6, แขวงทางหลวงในสังกัดฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
title
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของข้าราชการพลเรือน, ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประจำปี 2561

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 หนึ่งในคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในภูมิภาค (ภาคเหนือ) เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของข้าราชการพลเรือน, ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประจำปี 2561 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมทางหลวงกำหนดโดยมี นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมขุนสมศรีสิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก