f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา-สักหลง ตอน 2 ระหว่าง กม.269+500-กม.270+550 12/01/2566 พช.1/29/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหัวนา-สักหลง ตอน 1 ระหว่าง กม.258+100-กม.259+175 12/01/2566 พช.1/28/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนซับลังกา-แยกศรีเทพ ระหว่าง กม.21+900-กม.29+700 10/01/2566 พช.2/26/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
4 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.18+500-กม.18+630 21/11/2565 พช.1/8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
5 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ตอน 2 ระหว่าง กม.43+950- กม.48+300 18/11/2565 พช.2/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
6 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพขรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่างกม.383+800 - กม.386+100 22/11/2565 พช.1/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
7 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอนจางวาง-ดงมูลเหล็ก ระหว่าง กม.19+000-22+200 14/11/2565 พช.1/3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
8 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 234 ตอนทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+500-กม.13+995 LT. 15/11/2565 พช.1/5/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
9 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 1191 ตอนท้ายดง-วังหิน ระหว่าง กม.2+860 - กม.6+860 16/11/2565 พช.2/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
10 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนชนแดน-ดงขุย ระหว่าง กม.27+450-กม.29+430 16/11/2565 พช.2/8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
11 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 2216 ตอนโคกมน -กกกะทอน ระหว่าง กม.19+650 - กม.22+650 17/11/2565 พช.1/7/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
12 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ - ซับบอน ระหว่าง กม.57+400 - กม.63+800 22/11/2565 พช.2/18/25666 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
13 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนศรีเทพ-ซับสมอทอด ระหว่าง กม.121+475 - กม.125+250 19/11/2565 พช.2/17/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
14 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนสามแยกวังชมภู-ชนแดน ระหว่าง กม.16+300 - 18+700 16/11/2565 พช.2/9/2566 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
15 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2278 ตอนหัวนา-กกโอ ระหว่าง กม.9+000 - กม.18+135 13/12/2565 พช.1/16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 64 รายการ