f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2343 ตอนสักหลง- วังมล ระหว่าง กม.9+960-กม.13+750 19/01/2564 พช.1/28/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
2 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2008 ตอนหล่มสัก-น้ำก้อ ระหว่าง กม.0+900-กม.3+350 22/01/2564 พช.1/38/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
3 กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ ๖ มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.284+550-กม.286+700 22/01/2564 พช.1/37/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.152+350-กม.155+238 19/01/2564 พช.1/30/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
5 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2372 ตอนวังบาล-ห้วยแล้ง ระหว่าง กม.3+900-กม.5+600 22/01/2564 พช.1/36/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
6 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน หล่มสัก-สักหลง ระหว่าง กม.๙+๕๗๕ – กม.๑๐+545 22/01/2564 พช.1/33/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
7 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนสักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.275+735-กม.276+350 18/01/2564 พช.1/25/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
8 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2385 ตอนนายม-เพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.0+000-กม.1+500 25/01/2564 พช.1/39/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
9 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอนโคกมน-กก กะทอน ตอน 1 ระหว่าง กม.67+160-กม.67+210 13/01/2564 พช.1/23/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
10 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนตาวตาด-ตาดกลอย ระหว่าง กม.57+750-กม.57+805 11/01/2564 พช.1/14/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
11 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวง ทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.223+000-กม.223+850 22/01/2564 พช.1/35/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
12 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอาเซี่ยน ระหว่าง กม.321+612-กม.324+705, กม.339+065-กม.344+000 19/01/2564 พช.1/31/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
13 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2466 ตอนโคกหนองม่วง-หล่มสัก ระหว่าง กม.3+610-กม.5+186 19/01/2564 พช.1/29/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม.344+000-กม.345+670 29/04/2563 พช.1/21/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
15 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข ๒๔๖๖ ตอน โคกหนองม่วง – สักหลง ระหว่าง กม.๓+๒๘๔- กม.๓+๖๐๘ 29/04/2563 พช.1/ 18 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 37 รายการ