f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
อัตรากำลังของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
ลงวันที่ 13/11/2561
ผู้อำนวยการ         
ระดับสูง 1 ราย
วิชาการ     
ระดับเชี่ยวชาญ 1 ราย
ระดับชำนาญการพิเศษ 4 ราย
ระดับชำนาญการ 6 ราย
ระดับปฏิบัติการ 10 ราย
ทั่วไป     
ระดับอาวุโส 8 ราย
ระดับชำนาญงาน 24 ราย
ระดับฏิบัติงาน 4 ราย
อัตรากำลังรวม     
ข้าราชการ 58 ราย
ลูกจ้างประจำ 48 ราย
พนักงานราชการ 34 ราย
ลูกจ้างชั่วคราว 59 ราย
ลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุน 2 ราย
 รวม 201 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


'