f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
อัตรากำลังของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
ลงวันที่ 14/11/2566
ผู้อำนวยการ         
ระดับสูง 1 ราย
วิชาการ     
ระดับเชี่ยวชาญ 1 ราย
ระดับชำนาญการพิเศษ 5 ราย
ระดับชำนาญการ 4 ราย
ระดับปฏิบัติการ 11 ราย
ทั่วไป     
ระดับอาวุโส 5 ราย
ระดับชำนาญงาน 14 ราย
ระดับฏิบัติงาน 2 ราย
อัตรากำลังรวม     
ข้าราชการ 43 ราย
ลูกจ้างประจำ 27 ราย
พนักงานราชการ 46 ราย
ลูกจ้างชั่วคราว 68 ราย
ลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุน 2 ราย
 รวม 186 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


'