f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
อัตรากำลังของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
ลงวันที่ 13/11/2561
ผู้อำนวยการ         
ระดับสูง 1 ราย
วิชาการ     
ระดับเชี่ยวชาญ 2 ราย
ระดับชำนาญการพิเศษ 4 ราย
ระดับชำนาญการ 5 ราย
ระดับปฏิบัติการ 12 ราย
ทั่วไป     
ระดับอาวุโส 7 ราย
ระดับชำนาญงาน 21 ราย
ระดับฏิบัติงาน 1 ราย
อัตรากำลังรวม     
ข้าราชการ 53 ราย
ลูกจ้างประจำ 37 ราย
พนักงานราชการ 42 ราย
ลูกจ้างชั่วคราว 69 ราย
ลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุน 2 ราย
 รวม 203 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


'