f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 27/10/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice (COP)
2 21/10/2565 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
3 05/08/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. และนำคณะข้าราชการ, พนักงาน, เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2565
4 25/05/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
5 21/10/2564 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1 นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ด้วยกำจัดวัชพืช ปรับปรุงพื้นที่ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
6 13/10/2564 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
7 01/04/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ครบรอบ 109 ปี
8 21/10/2563 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1 พร้อมด้วย นายไพจิตร แสงทอง รส.ทล.6.2 นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ในโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
9 02/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน สานสัมพันธ์ ประจำปี 2563 (RELATIONSHIP GAMES 2020) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในพิธี
10 02/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในพิธี
11 05/08/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานกล่าวเปิดการดำเนินงานกิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่ ของกรมทางหลวง ประจำปี 2563” DOH Big Cleaning Day
12 05/05/2563 นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
13 13/11/2562 กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
14 05/11/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
15 05/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 จัดงานกิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่ ของกรมทางหลวง ประจำปี 2562”