f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 21/10/2563 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1 พร้อมด้วย นายไพจิตร แสงทอง รส.ทล.6.2 นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ในโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
2 02/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน สานสัมพันธ์ ประจำปี 2563 (RELATIONSHIP GAMES 2020) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในพิธี
3 02/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในพิธี
4 05/08/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานกล่าวเปิดการดำเนินงานกิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่ ของกรมทางหลวง ประจำปี 2563” DOH Big Cleaning Day
5 05/05/2563 นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
6 13/11/2562 กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
7 05/11/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
8 05/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 จัดงานกิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่ ของกรมทางหลวง ประจำปี 2562”
9 17/05/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
10 26/04/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณี ปีใหม่ไทย
11 24/01/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะไหว้ศาลฯ และร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสปีใหม่ พุทธศักราช 2562
12 19/12/2561 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
13 14/11/2561 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัดสนธิกรประชาราม จ.เพชรบูรณ์
14 31/10/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ในโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561
15 31/10/2561 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำปี ประจำปี 2561