f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
ลงวันที่ 12/11/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.วางแผน สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบและวิเคาระห์ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโดครงการขนาดเล็กของแขวงทางหลวง

2.วางแผนดำเนินการและก่อสร้างโครงการขนาดกลาง และบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับมอบหมาย

3.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติกร

4.ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ

5.วางแผน บริหารจัดการ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

6.วางแผน กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย

7.ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

8.ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการแก่แขงทางหลวงและหน่อยงานอื่น

9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
ระยะทางจริง รวม 2,849.887 กิโลเมตร
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร รวม 3,637.595 กิโลเมตร


'