f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
ลงวันที่ 12/11/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) มีอำนาจหน้าที่ในการวางแผนสำรวจออกแบบตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในงานปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวงในความรับผิดชอบ ควบคุม ปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวงดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติการ ดำเนินงานด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะให้เป็นไปตามกฎหมาย บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ กำกับ ดูแล บำรุงรักษาทางหลวงในเขตพื้นที่ควบคุมของแขวงทางหลวงในสังกัดให้มีสภาพดีอยู่เสมอ มีการจราจรผ่านไปมาอย่างสะดวกรวดเร็ว และอำนวยความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางและปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกรมทางหลวง

พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
ระยะทางจริง รวม 2,858.845 กิโลเมตร
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร รวม 3,370.755 กิโลเมตร


'