f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 23/02/2564 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมทบทวนแนวทางการแก้ปัญหา (Conceptual Design) การจัดทำแผนรายประมาณการ งบประมาณประจำปี 2565
2 16/02/2564 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมทบทวนแนวทางการแก้ปัญหา (Conceptual Design) การจัดทำแผนรายประมาณการ งบประมาณประจำปี 2565
3 27/01/2564 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือ เร่งรัด และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมมนัส คอวนิช กรมทางหลวง มายังส่วนภูมิภาค
4 27/01/2564 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 1/2564) ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Application Zoom เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด
5 17/12/2563 นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
6 11/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม (ครั้งที่ 4/2563) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม
7 01/12/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 บรรยายสรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางสาวดุจดาว เจริญผล และนายทวี เกศิสำอาง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม
8 12/11/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุม เรื่อง การสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรของรัฐ (กรมทางหลวง) ตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง และพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ.2561-2565
9 06/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน (ครั้งที่ 3/2563) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม
10 05/11/2563 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายสอาด ประจันพล ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายสอาด ประจันพล ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อการบันทึก PO บส.01 และ บส.04 ในสัญญาที่มีงวดงานเบิกจ่ายไม่แน่นอน ณ ห้องประชุม แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
11 06/10/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม กองทุนสวัสดิการสังคม ของสำนักงานทางหลวงที่ 6 และแขวงทางหลวงในสังกัด
12 06/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (List งานปี 2564) โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม
13 22/09/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมงบประมาณ ประจำปี 2564
14 11/09/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 การประชุม ผู้บริหารกรมทางหลวง เพื่อหารือ เร่งรัด และติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings จากห้องประชุมมนัส คอวนิช กรมทางหลวง
15 11/09/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุมหารือ Kick off นำร่อง RFB. (Rubber Fender Barrier) แผ่นยางธรรมชาติ ครอบกำแพงคอนกรีต ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมมนัส คอวนิช กรมทางหลวง