f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 16/05/2567 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม (ครั้งที่ 2/2567)
2 09/05/2567 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ สำนักงานทางหลวงที่ 6 ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 3)
3 08/05/2567 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567
4 15/03/2567 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เป็นประธานในการประชุม การใช้งานระบบ E-Service สำหรับการจัดการการเข้าถึงบนทางหลวง ในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
5 19/02/2567 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีงานปรับปรุงคุณภาพ ชั้นทางเดิมชนิดในที่ Pavement In-Place Recycling ให้เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม
6 15/02/2567 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม การประกวดนวัตกรรมของสำนักงาน ทางหลวงที่ 6
7 29/01/2567 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม ประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ 1/2567) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงาน ของแขวงทางหลวงในสังกัด
8 18/12/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายนิคม เทพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการสัมมนา ผู้บริหารกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
9 31/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม (ครั้งที่ 5/2565) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม
10 05/09/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
11 22/08/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม การนำเสนอข้อมูลและสาธิตระบบสารสนเทศบริหารบำรุงรักษาสะพาน (BMMS)
12 18/08/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม (ครั้งที่ 4/2566) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด
13 18/08/2566 นายพฤทธิพงศ์ สิงหติราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ การจัดทำ Checklist ผลทดสอบ
14 28/06/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมสังเกตการณ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารความปลอดภัยในพื้นที่งานบำรุงรักษาทางหลวง (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 16 สำหรับหมวดทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
15 27/06/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารความปลอดภัยในพื้นที่งานบำรุงรักษาทางหลวง (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ 16 สำหรับหมวดทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)