f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 23/03/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
32 01/03/2566 พร้อมด้วย นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงาน (งวดที่ 7) ตามสัญญาเลขที่ สท.2/16/2564 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225
33 23/02/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 1/2566)
34 13/02/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานเปิดการสัมมนาถ่ายทอดความรู้ เรื่อง โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูล ทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ รุ่นที่ 6
35 19/01/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ให้การต้อนรับ นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
36 11/01/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ ครั้งที่ 1/2566
37 10/01/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566
38 04/01/2566 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าพบและร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 แด่ นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
39 28/12/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ในวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย
40 27/12/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1 และ ดร.พฤทธิพงศ์ สิงหติราช รส.ทล.6.2 เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาพร้อมใบเกียรติบัตร ให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565
41 27/12/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
42 23/12/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม ประจำเดือนกันยายน (ครั้งที่ 6/2565) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงาน ของแขวงทางหลวงในสังกัด
43 23/12/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ การถอดบทเรียนการบริหารงานก่อสร้างทางหลวงและการควบคุมงาน ปี 2565
44 20/12/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุม เตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวก และปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (ครั้งที่ 2)
45 06/12/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวก และปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566