f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 27/10/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 2 ตามสัญญาเลขที่ ลย.2/8/2563 ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ระหว่าง กม.7+000 - กม.10+000 และ กม.16+350 - กม.17+400
32 06/10/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม กองทุนสวัสดิการสังคม ของสำนักงานทางหลวงที่ 6 และแขวงทางหลวงในสังกัด
33 06/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (List งานปี 2564) โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม
34 28/09/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 3 ตามสัญญาเลขที่ พช.1/8/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.335+870 - กม.336+000
35 28/09/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการเปิดโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0602 ตอนโคกงาม - หนองบง กิโลเมตรที่ 346+207 - 347+300 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
36 28/09/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาเลขที่ ลย.2/26/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.21+100 - กม.25+900
37 28/09/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาเลขที่ ลย.2/8/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.7+000 - กม.10+000 และ กม.16+350 - กม.17+400
38 24/09/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุมเพื่อหารือข้อราชการ รับทราบ ติดตามงานนโยนาย และภารกิจสำคัญของจังหวัด ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563
39 23/09/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 1 ตามสัญญาเลขที่ นภ./19/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่งของแขวลทางหลวงหนองบัวลำภู
40 23/09/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 1 ตามสัญญาเลขที่ นภ./48/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 งานจ้างเหมาทำการแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงหนองบัวลำภู
41 22/09/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมงบประมาณ ประจำปี 2564
42 11/09/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 การประชุม ผู้บริหารกรมทางหลวง เพื่อหารือ เร่งรัด และติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings จากห้องประชุมมนัส คอวนิช กรมทางหลวง
43 11/09/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุมหารือ Kick off นำร่อง RFB. (Rubber Fender Barrier) แผ่นยางธรรมชาติ ครอบกำแพงคอนกรีต ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมมนัส คอวนิช กรมทางหลวง
44 03/09/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมประชุม ผู้บริหารกรมทางหลวง เพื่อหารือ เร่งรัด และติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และ 2564 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมมนัส คอวนิช กรมทางหลวง
45 01/09/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2302 ตอน กอไผ่ - แก้วงอย