f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 02/12/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาเลขที่ ลย.1/13/2565
47 10/11/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการอบรม การใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CHC i50
48 04/11/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
49 03/11/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
50 28/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม (ครั้งที่ 5/2565) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด
51 27/10/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเรื่องกีฬากรมทางหลวง ประจำปี 2565
52 17/10/2565 นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช วิศวกรใหญ่ด้านวิจัย และพัฒนา ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 5 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ตามสัญญาเลขที่ สท.2/16/2564 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225
53 11/10/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ, เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) และแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ร่วมทำความสะอาด วัดสนธิกรประชาราม ณ วัดสนธิกรประชาราม ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
54 21/09/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาเลขที่ พช.2/42/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาทางหลวงย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2219
55 21/09/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาเลขที่ ลย.1/13/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 งานพัฒนาสะพานและระบบระบสยน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 2138
56 20/09/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาเลขที่ ลย.1/12/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในทางหลวงหมายเลข 211
57 19/09/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานตามสัญญาเลขที่ พช.1/28/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2478
58 16/09/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน (งวดที่ 1) ตามสัญญาเลขที่ 1/10/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 งานก่อสร้างประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2108
59 13/09/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาเลขที่ นภ./33/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2113
60 13/09/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมตรวจรับงาน งวดที่ 5 ตามสัญญาเลขที่ สท.2/32/2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228