f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 18/08/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม (ครั้งที่ 4/2566) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด
17 18/08/2566 นายพฤทธิพงศ์ สิงหติราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ การจัดทำ Checklist ผลทดสอบ
18 27/07/2566 นายอภิชาติ อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ, พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ถวายเทียนพรรษา และเครื่องสักการะเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาล เข้าพรรษาประจำปี 2566
19 25/07/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำคณะข้าราชการ, พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
20 28/06/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมสังเกตการณ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารความปลอดภัยในพื้นที่งานบำรุงรักษาทางหลวง (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 16 สำหรับหมวดทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
21 27/06/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารความปลอดภัยในพื้นที่งานบำรุงรักษาทางหลวง (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ 16 สำหรับหมวดทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
22 19/06/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุม เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting
23 12/06/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาเลขที่ พช.2/18/2566 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
24 07/06/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 3/2566) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด
25 07/06/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
26 28/04/2566 นายธานินทร์ ริรัตนพงษ์ วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและ วางโครงการก่อสร้าง ประธานการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงาน (งวดที่ 8) ตามสัญญาเลขที่ สท.2/32/2564
27 24/04/2566 นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา ประธานการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงาน (งวดที่ 8) ตามสัญญาเลขที่ สท.2/16/2564
28 10/04/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุม เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566
29 28/03/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม ประจำเดือนมีนาคม (ครั้งที่ 2/2565) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด
30 28/03/2566 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม เชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ การประเมินผลสัมฤิทธิ์ พระราชบัญญัติทางหลวง 2535