f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 24/12/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาพร้อมใบเกียรติบัตรให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
17 24/12/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรบุญเรือง - วังหมื่น ระหว่าง กม.83+490 - กม.84+190
18 17/12/2563 นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
19 17/12/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ - ซับบอนระหว่าง กม.65+150 - กม.73+000
20 11/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม (ครั้งที่ 4/2563) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม
21 08/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
22 01/12/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 บรรยายสรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางสาวดุจดาว เจริญผล และนายทวี เกศิสำอาง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม
23 24/11/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาเลขที่ ลย.2/26/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2113
24 24/11/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาเลขที่ ลย.2/13/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 21
25 23/11/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน (งวดที่ 2) งวดสุดท้าย โครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.335+870 - กม.336+000
26 13/11/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ พช.2/29/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 งานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
27 12/11/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุม เรื่อง การสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรของรัฐ (กรมทางหลวง) ตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง และพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ.2561-2565
28 06/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน (ครั้งที่ 3/2563) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม
29 05/11/2563 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายสอาด ประจันพล ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายสอาด ประจันพล ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อการบันทึก PO บส.01 และ บส.04 ในสัญญาที่มีงวดงานเบิกจ่ายไม่แน่นอน ณ ห้องประชุม แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
30 05/11/2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาเลขที่ สท.1/4/2562 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 (งวดที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม 2563) ทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ซับอีลุม - บ.ซับตะแบก