f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 08/09/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม ประจำเดือนกันยายน (ครั้งที่ 4/2565) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงาน ของแขวงทางหลวงในสังกัด
62 31/08/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน งวดที่ 3 (บางส่วน) ตามสัญญาเลขที่ นภ./34/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263
63 30/08/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาเลขที่ ลย.2/20/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2013
64 29/08/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานตามสัญญาเลขที่ พช.2/42/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาทางหลวงย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
65 18/08/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม (ครั้งที่ 3/2565) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม
66 18/08/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาเลขที่ พช.1/27/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 12
67 11/08/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาเลขที่ พช.2/43/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1205
68 08/08/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาเลขที่ ลย.1/11/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 งานก่อสร้างประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 211
69 02/08/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุม เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 ครั้งที่ 4/2565
70 27/07/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน งวดที่ 1 (บางส่วน) งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกใหญ่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210
71 27/07/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2097
72 27/07/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาเลขที่ ลย.2/20/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2013
73 27/07/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิมธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2114
74 25/07/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
75 08/07/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน (งวดที่ 1) ตามสัญญาเลขที่ 1/11/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 งานก่อสร้างประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 211