f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 05/07/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ สรุปการประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ของผู้ที่ได้รับ การเสนอรายชื่อจากสำนักงานทางหลวง กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ ประจำภาคปี 2565
77 29/06/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ รับฟังการนำเสนอผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ของผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อจากสำนักงานทางหลวง กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ ประจำภาคปี 2565
78 28/06/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายสอาด ประจันพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน งวดที่ 1 (สุดท้าย) ตามสัญญาเลขที่ นภ./15/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210
79 28/06/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน งวดที่ 1 (บางส่วน) ตามสัญญาเลขที่ นภ./33/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 งานจ้างเหมาทำการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
80 22/06/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน งวดที่ 1 (บางส่วน) ตามสัญญาเลขที่ นภ./35/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
81 17/06/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุม เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมมนัส คอวนิช กรมทางหลวง มายังส่วนภูมิภาค
82 14/06/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายสอาด ประจันพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน งวดที่ 1 ตามสัญญาเลขที่ นภ./34/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263
83 27/05/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ต่อสภาผู้แทนราษฎร
84 26/05/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย แขวงทางหลวงในสังกัด, คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา, นายพลเทพ เลิศวรวนิช ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2565
85 25/05/2565 นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช วิศวกรใหญ่ด้านวิจัย และพัฒนา ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 3 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน ระหว่าง กม.94+750- กม.114+852 (กม.ใหม่)
86 24/05/2565 นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ วิศวกรใหญ่ด้านวางแผน และวางโครงการก่อสร้าง ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 และคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย อ.ศรีบุญเรือง - วังหมื่น ระหว่าง กม.59+374 - กม.84+617
87 23/05/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมประชุม เร่งรัดการเบิกจ่าย งานดำเนินการเอง ประจำปี 2565
88 18/05/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ครั้งที่ 1)
89 17/05/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม (ครั้งที่ 2/2565) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัด
90 12/05/2565 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำภาคปี 2565 กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ (ครั้งที่ 1)