f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 04/07/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมประชุมการปรับปรุง ทบทวน และจัดทำแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
77 26/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 6/2562) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
78 26/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานของ ส่วน/ฝ่าย/งาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
79 12/06/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเพชรบูรณ์
80 05/06/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมวาระยามเช้า (Morning Brief) เพื่อหารือข้อราชการ และระดมความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์
81 04/06/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุม และรับฟังบรรยายสรุปการประเมินผลงาน เพื่อคัดเลือกหัวหน้าหมวดทางหลวง ระดับดี และดีเด่น ประจำปี 2562
82 31/05/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจประเมินฯ หมวดทางหลวงศรีเทพ
83 30/05/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2562 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินฯ หมวดทางหลวงปากช่อง
84 30/05/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2562 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินฯ หมวดทางหลวงโนนสัง
85 30/05/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจประเมินฯ หมวดทางหลวงวังสะพุง
86 30/05/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจประเมินฯ หมวดทางหลวงด่านซ้าย
87 28/05/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม (ครั้งที่ 5/2562) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
88 28/05/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลงานของ ส่วน/ฝ่าย/งาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
89 28/05/2562 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินผล งานบำรุง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2562
90 23/05/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562