f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 31/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ และเจลสำหรับล้างมือ ที่จุดคัดกรองให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ก่อนลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน
77 27/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ และเจลสำหรับล้างมือ ที่จุดคัดกรองให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ก่อนลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน
78 27/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ และเจลสำหรับล้างมือ ที่จุดคัดกรองให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ก่อนลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน
79 25/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ และเจลสำหรับล้างมือ ที่จุดคัดกรองให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ก่อนลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน
80 25/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ และเจลสำหรับล้างมือ ที่จุดคัดกรองให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ก่อนลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน
81 25/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ และเจลสำหรับล้างมือ ที่จุดคัดกรองให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ก่อนลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน
82 23/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 ได้ดำเนินการประชุมย่อย เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน ให้กับข้าราชการ และบุคลากร ในสังกัดฯ ทราบถึงแนวทางปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
83 20/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้แอลกอฮอล์และเจลสำหรับล้างมือ แจกจ่ายหน้ากากอนามัย บริเวณจุดคัดกรองให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ก่อนลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน
84 19/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์ และเจลสำหรับล้างมือ ที่จุดคัดกรองให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ก่อนลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน
85 18/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดตั้งจุดคัดกรองตรวจอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน
86 06/03/2563 นายปริญญา แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2563 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
87 20/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) เป็นตัวแทนกรมทางหลวง วางพวงมาลาหน้าอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ เนื่องในวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ ประจำปี 2563
88 22/01/2563 นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 นำหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มาแจกจ่ายให้กับ คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ
89 09/01/2563 ดร.สมบูรณ์ แก้วลมัย รส.ทล.6.1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษา
90 27/12/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563