f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 22/10/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายไพจิตร แสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี
107 16/10/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดการจัดกิจกรรมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
108 15/10/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทางหลวง
109 10/10/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ "นายสราวุธ ทรงศิวิไล" ในโอกาสที่ท่านได้รับตำแหน่ง "อธิบดีกรมทางหลวง"
110 03/10/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเตรียมการจัดอบรมจิตอาสาพัฒนา โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., ประชุมกองทุนสวัสดิการสังคมสำนักงานทางหลวงที่ 6 และแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
111 02/10/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 13/2562
112 02/10/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ร่วมการประชุมกลุ่มย่อย งานศึกษาความเหมาะสม โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค์ - บ้านไผ่
113 26/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานของ ส่วน/ฝ่าย/งาน ประจำเดือนกันยายน 2562 (ครั้งที่ 9/2562)
114 26/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) จัดประชุมประจำเดือนกันยายน (ครั้งที่ 9/2562) เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของแขวงทางหลวงในสังกัดฯ
115 25/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2562
116 19/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่ เฉพาะชุมชนหล่มสัก ครั้งที่ 2
117 13/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)
118 12/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมประชุม และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
119 09/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปีฯ
120 04/09/2562 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้าร่วมการประชุม TELE – CONFERANCE เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและความเสียหาย จากพายุ “โพดุล”