f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีงานปรับปรุงคุณภาพ ชั้นทางเดิมชนิดในที่ Pavement In-Place Recycling ให้เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม
ลงวันที่ 19/02/2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทางหลวงที่ 6 เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีงานปรับปรุงคุณภาพ ชั้นทางเดิมชนิดในที่ Pavement In-Place Recycling ให้เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม โดยมี คณะผู้บริหาร, แขวงทางหลวงในสังกัด, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมดังกลาว ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)


'