f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/09/2566 550/งท/30/66/135 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 12/09/2566 550/งท/40/66/129 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 07/09/2566 550/40/66/175 ลว 7 กันยายน 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 10/08/2566 550/40/66/159 ลว 10 สิงหาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 11/08/2566 550/42/66/158 ลว 10 สิงหาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 12/07/2566 550/งท/30/66/105 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
7 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนห้วยเชียงดา-ปากชม ระหว่าง กม.112+000-กม.113+200 13/07/2566 คค06122(ม.2)/48/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
8 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหนองบง-ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.383+325-กม.384+100 08/03/2566 คค06122(ม.2)/46/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
9 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนด่านซ้าย-ปากหมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.5+000-กม.6+175 08/03/2566 คค06122(ม.2)/47/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 08/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 25/01/2566 550/42/66/051 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 25/01/2566 550/42/66/049 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 08/12/2565 550/40/66/030 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
14 ซื้อน้ำมันดีเซลชนิดหมุนเร็ว (B 7) จำนวน 12,000 ลิตร 10/01/2566 550/35/66/046 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
15 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนซับลังกา-แยกศรีเทพ ระหว่าง กม.21+900-กม.29+700 16/11/2565 พช.2/26/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 346 รายการ