f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 28/11/2562 37,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 15/11/2562 19,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 15/11/2562 67,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/11/2562 22,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 08/01/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2302 ตอน กอไผ่-แก้วงอย ระหว่าง กม.3+500-กม.3+600,กม.4+400-กม.4+500, กม.4+700-กม.4+800 25/02/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ จ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.335+870-กม.336+000 28/02/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตอน 1 ระหว่าง กม.338+237-กม.338+297 28/02/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการโครงการงบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ศรีเทพ-ซับสมอทอด ระหว่าง กม.125+450- กม.126+700 28/01/2563 11,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 25/11/2562 5,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 25/11/2562 9,875.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 25/11/2562 7,894.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 20/11/2562 7,015.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 20/11/2562 13,315.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 20/11/2562 15,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 284 รายการ