f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 10/11/2566 7,105.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 06/11/2566 5,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/11/2566 11,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 16/11/2566 18,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 16/11/2566 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 16/11/2566 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/11/2566 17,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/11/2566 17,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/11/2566 17,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ขายทอดตลาด วัสดุเก่าชำรุด จำนวน 22 รายการ 14/11/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 02/11/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/09/2566 120,653.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/09/2566 241,306.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 27/09/2566 5,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 27/09/2566 8,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 979 รายการ