f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ พช.2/29/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 งานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
ลงวันที่ 13/11/2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 พร้อมด้วย นายชาญวิทย์ จันทร์ทับ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ พช.2/29/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 งานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกใหญ่ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง ระหว่าง กม.176+218 - กม.177+165 ค่างานตามสัญญาจำนวน 28,800,000 บาท โดย หจก.พันธ์ประเสริฐ เป็นผู้รับจ้าง


'