f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนวังพิกุล-ซับสมอทอด ระหว่าง กม.101+600-กม.102+466 17/04/2563 คค06122(ม.2)/86/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
32 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+400-กม.17+810 17/04/2563 คค06122(ม.2)/93/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
33 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ–หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.35+645-กม.37+545 (RT.) 17/04/2563 คค06122(ม.2)/94/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
34 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.300+985-กม.310+410 (เป็นตอน ๆ) 17/04/2563 คค06122(ม.2)/91/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
35 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนอาฮี-เหมืองแพร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.92+100-กม.95+725 17/04/2563 คค06122(ม.2)/90/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
36 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ตอน 1 ระหว่าง กม.286+288-กม.287+000 17/04/2563 คค06122(ม.2)/87/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
37 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.243+900-กม.248+275 RT. และ กม.247+000-กม.247+400 LT 17/04/2563 คค06122(ม.2)/82/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
38 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.5+176-กม.8+700 (เป็นช่วง ๆ) 17/04/2563 คค06122(ม.2)/95/63 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
39 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู ระหว่าง กม.13+278-กม.15+998 14/04/2563 คค06122(ม.2)/79/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
40 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู บนทางหลวงหมายเลข 228 ตอนห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.47+300-กม.47+700 และ กม.49+700-กม.50+500 14/04/2563 คค06122(ม.2)/78/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
41 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลำภู-นาคำไฮ ระหว่าง กม.48+200-กม.48+900 14/04/2563 คค06122(ม.2)/80/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
42 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.5+400-กม.5+650 14/04/2563 คค06122(ม.2)/76/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
43 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอนโคกใหญ่-วังยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.27+000-กม.29+565 15/04/2563 คค06122(ม.2)/61/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
44 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอนแสงภา-นาปอ ระหว่าง กม.21+900-กม.25+300 14/04/2563 คค06122(ม.2)/70/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
45 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 21 ตอนด่านดู่-โคกงาม ระหว่าง กม.314+500-กม.317+900 14/04/2563 คค06122(ม.2)/73/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 329 รายการ