f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/11/2563 550/งท/30/64/35 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
47 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 09/11/2563 550/งท/30/64/06 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
48 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 16/11/2563 550/งท/30/64/09 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
49 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 16/11/2563 550/งท/30/64/28 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
50 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 25/11/2563 550/งท/30/64/37 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 16/11/2563 550/งท/30/64/31 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
52 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 09/11/2563 550/งท/30/64/07 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
53 อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ 24/11/2563 550/20/64/011 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
54 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากภู-เชียงคาน ตอน 2 ระหว่าง กม.376+115-กม.376+365, กม.376+765-กม.377+070 14/12/2563 คค06122(ม.2)/49/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
55 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนบ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.3+659-กม.4+829 18/11/2563 คค06122(ม.2)/52/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
56 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนตาดข่า-ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.10+345-กม.11+940, กม.13+700-กม.14+100 14/12/2563 คค06122(ม.2)/48/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
57 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนห้วยเชียงดา-ปากชม ระหว่าง กม.131+800-กม.132+790 15/12/2563 คค06122(ม.2)/50/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
58 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนวังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.23+940-กม.24+950 09/12/2563 คค06122(ม.2)/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
59 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนหนองหิน-เอราวัณ ตอน 1 ระหว่าง กม.30+600-กม.32+130 09/12/2563 คค06122(ม.2)/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
60 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนเชียงคาน-ปากคาน ตอน 1 ระหว่าง กม.3+000-กม.5+050, กม.5+050-กม.5+500, กม.10+650-กม.11+400 14/12/2563 คค06122(ม.2)/55/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 482 รายการ