f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอนซับพุทรา-ชนแดน ระหว่าง กม.21+925-กม.28+850 14/12/2563 คค06122(ม.2)/31/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
77 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2401 ตอนหนองไผ่-ซับพุทรา ตอน 1 ระหว่าง กม.10+250-กม.12+750 14/12/2563 คค06122(ม.2)/35/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
78 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนคลองกระจัง-ศรีเทพ ตอน 1 ระหว่าง กม.94+830-กม.96+600 15/12/2563 คค06122(ม.2)/72/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
79 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 1205 ตอนชนแดน-วังโป่ง ระหว่าง กม.21+270-กม.25+031 14/12/2563 คค06122(ม.2)/34/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
80 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล-น้ำอ้อม ระหว่าง กม.134+240-กม.135+040 14/12/2563 คค06122(ม.2)/41/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
81 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนคลองกระจัง-ศรีเทพ ระหว่าง กม.100+820-กม.101+620 14/12/2563 คค06122(ม.2)/40/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
82 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนแยกศรีเทพ-ซับบอน ระหว่าง กม.51+500-กม.54+052, กม.55+600-กม.57+398 14/12/2563 คค06122(ม.2)/32/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
83 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนซับสมอทอด-หนองไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.139+895-กม.140+800 14/12/2563 คค06122(ม.2)/36/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
84 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนวังพิกุล-ซับสมอทอด ระหว่าง กม.105+266-กม.107+550 14/12/2563 คค06122(ม.2)/43/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
85 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนซับลังกา-แยกศรีเทพ ระหว่าง กม.21+240-กม.21+880 14/12/2563 คค06122(ม.2)/38/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
86 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนหนองมะค่า-ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.60+625-กม.64+390 14/12/2563 คค06122(ม.2)/33/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
87 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนซับสมอทอด-หนองไผ่ กม.148+800-กม.153+570 LT 15/12/2563 คค06122(ม.2)/73/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
88 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2343 ตอนสักหลง- วังมล ระหว่าง กม.9+960-กม.13+750 09/12/2563 พช.1/28/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
89 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2008 ตอนหล่มสัก-น้ำก้อ ระหว่าง กม.0+900-กม.3+350 14/12/2563 พช.1/38/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
90 กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ ๖ มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง-กกกะทอน ระหว่าง กม.284+550-กม.286+700 14/12/2563 พช.1/37/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 482 รายการ