f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
Office of Highways 6 (Phetchabun)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวงด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนวังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.97+162-กม.98+430 23/11/2563 คค06122(ม.2)/76/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
77 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.351+390-กม.352+130, กม.361+160-กม.362+130 23/11/2563 คค06122(ม.2)/75/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
78 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.375+150-กม.375+950, กม.377+070-กม.377+200,กม.377+560-กม.378+130 18/11/2563 คค06122(ม.2)/51/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
79 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนสว่าง-ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.332+790-กม.335+435 18/11/2563 คค06122(ม.2)/44/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
80 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง งานก่อสร้างที่พักริมทาง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.304+067-กม.304+167 (LT.) 23/11/2563 คค06122(ม.2)/77/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
81 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนวังสะพุง-ตาวตาด ตอน 2 ระหว่าง กม.12+160-กม.13+090 23/11/2563 คค06122(ม.2)/74/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
82 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ตอน 2 ระหว่าง กม.351+005-กม.351+390 18/11/2563 คค06122(ม.2)/53/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
83 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน-ปากภู ตอน 3 ระหว่าง กม.352+130-กม.352+525 18/11/2563 คค06122(ม.2)/54/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
84 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนวังสะพุง-ตาวตาด ตอน 1 ระหว่าง กม.0+960-กม.2+900 18/11/2563 คค06122(ม.2)/45/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
85 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนคีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.96+035-กม.96+100 13/11/2563 คค06122/พ.4/7/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
86 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนวังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.23+940-กม.24+950 17/11/2563 คค06122(ม.2)/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
87 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 10/09/2563 คค06122/พ.4/9/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
88 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 11/09/2563 คค06122/พ.4/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
89 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 10/09/2563 คค06122/พ.4/8/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
90 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 9 รายการ 27/05/2563 คค06122/พ.4/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 275 รายการ